De Apostolische geloofsbelijdenis verwoord het zo: “Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen”. Deze belijdenis, gegrond op de Schrift, verwoord de verbinding die we hebben met onze Chinese broeders en zusters. Ondanks de grote afstand voelen we een nauwe band in het belijden van onze Heere Jezus Christus.

Waarde hechten aan het gebed

De Bijbel leert dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Op een andere plaats wordt het gebed het machtigste wapen genoemd waarmee een mens de vorst der duisternis kan bestrijden. Daarom is het belangrijk dat de kerk in Nederland weet wat er speelt in China. Middels deze website, ons magazine en de voorlichtingsavonden informeren we u over hoe het met onze broeders en zusters gaat.

“Wanneer ik niet kan lezen, denken of zelfs bidden - dan kan ik wel vertrouwen.”

James Hudson Taylor

Aan de ene kant is het leven van de Chinese kerk voor ons een spiegel. Hun eenvoudig vertrouwen, heilige vasthoudendheid en hartelijk geloven inspireren ons om onze blik te richten op het leven met God. Aan de andere kant mogen we ook voor hen bidden, dat ze staande zullen blijven in de strijd.

Op een andere manier Chinese christenen steunen

Hudson Taylor draagt bij aan geestelijke groei en gemeenteopbouw door de theologie van de Reformatie voor Chinese broeders en zusters te ontsluiten. We doen dit door de schat aan kennis en bronnen waarover wij beschikken voor hen te openen. Het erfgoed van 500 jaar reformatie ook voor hen beschikbaar te stellen. Dat doen we door de Chinezen theologisch en pastoraal toe te rusten, geestelijke lectuur te delen zowel fysiek als online.

Het toerusten van de Chinese christenen gebeurt op drie verschillende manieren. In de eerste plaats focussen we ons op het verspreiden van christelijke lectuur. Ten tweede organiseren we toerustingscurssussen voor voorgangers. In de derde plaats verspreiden we online toerustingsmateriaal middels videolessen en podcastseries.

 

Handen vouwen

Mogen we als eerste om uw gebed voor de Chinese kerk vragen? Weet dat de Chinese christenen dagelijks smeken om hulp.

Toerusting bieden

De kern van ons werk: het ontsluiten van de theologie van de Reformatie voor Chinese christenen. Laten we onze rijke bronnen delen!

Steun geven

De nood onder Chinese christenen is veelzijdig. Als onze projecten daar gelegenheid voor bieden, verlenen we hierin steun.

Verbonden aan elkaar

De Bijbel roept ons ook op om zorg te dragen voor elkaar. In de Galatenbrief staat het als volgt: “Laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs”. Naast gebed en theologische toerusting bieden we ook diaconale steun. Elkaar tot een hand en een voet zijn. Dat is ons verlangen. Waar de één een uitlegger krijgt, krijgt de ander een reisgenoot. Wat een zegen.

Vraag presentatie aan

Wilt u op bijvoorbeeld een verenigings- of gemeenteavond een boeiende en waardevolle presentatie zien van het werk wat de Hudson Taylor Stichting? Klik dan op de onderstaande button en vul het formulier in. Wij zullen dan contact met u opnemen om de presentatie met u door te nemen.